Unang Gisa Sampler Pack

This sampler pack contains the following:

1 Unang Gisa Original 110g

1 Unang Gisa Soy 110g

1 Unang Gisa Sweet Soy 110g

1 Unang Gisa Herb 110g

1 Unang Gisa Hot Chili 110g

1 Unang Gisa Oriental 110g


Call our store to order:

One World Deli Jupiter
0927-478-0868 / 0969-224-7658